Ingelin “Melissae” Vestly er født I 1980. I dag birøkter, eurytmist, pedagog, homeopat og Klinghardt-terapeut. Hun bor på sin lille hyttegård sammen med Renzo Celani og datteren Gioja, et par hester, noen sauer, hunder, høner, ender, kaniner, påfugler – og bier. Derfor har hun i denne sammenhengen tatt mellomnavnet Melissae. En ekte bie. Dyrene har vært med henne siden hun som liten gråt seg i søvn i sorg over ikke å få en gris. Tidlig ble hun “mor” til alskens små og litt større mer eller mindre vanlige husdyr; ingen ble overrasket da hun kom hjem med en fugl på skulderen som siden fløy ut og inn av huset og alltid møtte henne når hun gikk av bussen. Ganske tynne armer har tatt mange tunge løft, både på egen “gård” og i praksis på biodynamiske gårder. Som ung jente i landbrukspraksis valgte hun og venninnen å møkke barbeint i fjøset. Letter å vaske føttene enn støvler og klær… I mange år har hun forberedt seg på å ha bier. Endelig er hun der! Samtidig har drømmen om å skape en utdanning for spirituell birøkt, i samarbeid med noen av alle de usedvanlige og fantastiske birøkterne som finnes rundt omkring I inn- og utland, vokst seg sterkere. Nå er den også der! Ingelin har reist mye. Jorden rundt. Studier i England og Tyskland. Nå har hun landet sammen med biene ved Årungen i Ås, hvor hun bygger opp Casa Åroel, et kombinert hjem og seminarsted, sammen med Renzo. Der vil de fleste av kurshelgene finne sted – når vi ikke reiser til Alm Østre for å bygge Sunhives med biodynamisk rug fra garden eller samles I Birøktens hus på Kløfta sammen med birøkterlaget og biodynamisk forening. Det blir en spennende reise! Hilsen Mamma Marianne Ingelin2

 

_____________________________________________________________________________________

Ingelin “Melissae” Vestly born in 1980. Today beekeeper, eurytmist, educator, and homeopath Klinghardt therapist. She lives on her small cottage farm together with Renzo Celani and daughter Gioja, a few horses, some sheep, dogs, chickens, ducks, rabbits, peacocks – and bees. Therefore she has in this context taken between name Melissae. A real bee. The animals have been with her since she small cried herself to sleep in grief over not getting a pig. Early she became the “mother” of all sorts of small and slightly larger, more or less common livestock; nobody was surprised when she came home with a bird on his shoulder that since flew in and out of the house and always met her when she got off the bus. Quite thin arms have taken many heavy lifting, both on their “farm” and in practice biodynamic farms. As a young girl in agricultural practice and she chose her friend to muck barefoot in the barn. Letter to wash your feet than boots and clothes … For many years she has prepared herself to have bees. Finally she was there! Meanwhile, the dream of creating an education for spiritual beekeeping, in collaboration with some of all the extraordinary and wonderful beekeepers who are around in Norway and abroad, has grown stronger. Now it is also there! Ingelin have traveled a lot. Around. Studies in England and Germany. Now she has landed with bees at Aarungen in Ås, where she builds up Casa Åroel, a combined home and conference center, along with Renzo. Where will the majority of courses weekends take place – when we travel to Alm East to build Sunhives biodynamic rug from garden or collected in beekeeping house on Gujrat along with beekeeper made and biodynamic association. It is an exciting journey! Greeting Mamma Marianne