Vi i BeeDynamic teamet anstrenger oss for å legge opp en kursrekke som dekker hele spekteret av temaer knyttet til bier, både av teoretisk og praktisk art. Derfor er Kurstemaene bredt anlagt. Vi vil begynne årets første kurshelg med kulturhistorisk blikk på bien, og deretter gå videre inn i det mer vesensaktige; Hva er en bie? Her vil vi også se på; Hva gjør en bie? Hva lager den? Etter dette skal vi kaste et blikk på hvilken verden bier trenger, og har en fordypningshelg i Kosmisk jordbruk/Biodynamisk jordbruk på planen. Vi får erfarne birøktere og veterinærer som gjesteforelesere, og vi vil se ulike bikuber demonstrert. Vi vil også ha kurs i å bygge ulike kuber, blandt annet et halm-kube kurs som vil fiinne sted på Alm Østre til høsten. Igjennom vinterhalvåret blir det flere fordypningshelger i detaljer og de store linjer, side om side.

 

________________________________________________________________________________________

We in BeeDynamic team strive to add up a series of courses that cover the entire spectrum of themes related to bees, both theoretical and practical nature. Therefore course topics broad. We will begin the first course weekend with cultural glance at bien, then proceed into the more creature-like; What is a bee? Here we will also look at; What makes a bee? What makes it? After this, we cast a glance at the world bees need and has a recess weekend in Cosmic agriculture / Biodynamic agriculture on the plan. We get experienced beekeepers and veterinarians as guest speakers, and we will see different beehives demonstrated. We will also have courses in building various cubes, among other things a straw cube courses that will fiinne place at Alm eastern fall. Through the winter months there will be more specialization weekends in detail and the big lines, side by side.