Queen Bee, the heart of the hive, lifeforces
Queen Bee, the heart of the hive, lifeforces

The Heart of the hive, the Queen Bee, is the giver of lifeforces and inspiration. May she bee blessed. May she bee seen. May she bee protected.

Vær dynamisk, menneske!

Et nytt initiativ er i ferd med å se dagens lys i Ås. En Bie-skole, BeeDynamic, Skolen for Transformasjon. Ikke for Biene, men for oss mennesker som vil komme nærmere innpå pollinatorene, og bli deres stemme utad i verden. Coming in for landing, and so is our Word-press page! En humledronning med pollentaskene fulle. Hun skaper liv i luften. I møte med de mange utfordringene vi står ovenfor i dag, både på personlig og på et større plan, er det 1 Bud som gjelder. Vær dynamisk, menneske. I møte med motgang, svar med en overraskende reaksjon, en seighet, eller en sang der hvor andre ville trodd du ville gitt opp. Rigiditet er farlig. Du kan som eika knekke i en høststorm. Nei. Gjør som bjørka. Beveg deg i stormkastene. Dans! Og i komplekse spørsmål som rundt Biedød og forurensning; lær! Og gjerne sammen med andre. Dette er en av grunnene til at i Mai 2015 starter BeeDynamic opp sin kurs-aktivitet. Dette er et Bie-initiativ for å fremme kunnskap og bevissthet rundt bier og andre pollinatorer. Som fellesskap er biene i stand til å produsere og holde en stabil varme, en egenskap kun pattedyr og fugler ellers har. Sammen er de som en dynamo som genererer energi ”ut av intet”. De som oss lever i dag under særs pressede vilkår mange steder, ofte med en belasting på seg ikke helt ulikt det som plager mange mennesker i dag. Sprøytemidler av ymse slag, svevestøv og tungmetaller, mobilstråling og kunnskapsløshet. Landbruksarealer er ofte giftige arenaer store deler av året, da vi fremdeles har retningslinjer som åpner opp for utstrakt bruk av ulike sprøytemidler. Ensidighet rammer dem også og mange pollinatorer, særlig våre humler og villbier, må søke til landets grøftekanter for å finne variert næring igjennom sommersesongen. Blomsterenger har jo på en måte gått av moten. Ja, urban honning hevdes ironisk nok å være renere en honning fra utpå landet. Bier har denne egenskapen til dynamikk som en naturlig reaksjon på ytre omstendigheter. Mister de bier med en særlig utviklet egenskap eller oppgave i kuben, ser man hvordan andre bier på en måte forvandles til å kunne overta denne oppgaven. Biefolket er på en måte en superorganisme, hvor alle er med på å dra lasset sammen, ordnet, men ikke rigid. Birøkt er en aktivitet som er inne i en dynamisk utviklingsprosess. Lenge var det noe eldre bestefedre drev med, noe man på en måte så på som noe for kun helt spesielt interesserte. Men i dag sprenges grensene. Oppgavene tårner seg opp for birøkterene, og heldigvis dukker flere birøktere opp. Mange ulike mennesker oppdager at Bienes verden er en eventyrlig spennende verden å dykke inn i. Og slik kommer nå behovet for en noe mer spirituelt orientert Birøkter-utdannelse opp. Og en utdannelse med mer tid. I tidligere tider var Birøkt samtidig en Innvielsesvei, fordi man lot oppgaven få modne før man gikk løs på den. Dette kommer vi til å se på igjennom The Sacred Path of Beekeeping, som også vil få oppmerksomhet på kurset. BeeDynamic, Skolen for Transformasjon, vil arrangere en kurshelg i måneden fra Mai 2015 til April 2016. Hit inviteres lærere fra inn og utland for å dele og inspirere med sin kunnskap og erfaring. Her blir det workshops i iakttagelsesøvelser, snekring og laging av eget utstyr og Humlekasser, her blir det kunstneriske aktiviteter, foredrag, forskning og fordypningsgrupper. Alle temaer rundt bier og pollinatorer vil bli berørt, fra forståelse av bienes liv og vesen, til praktisk kubehåndtering. Både for at vi i gruppen skal få en helhetlig innsikt, men også for å gi en større trygghet og forståelse slik at etter et år går man ut i verden som en Bienes-advokat. Man kjenner dem så dypt og inngående at man kan tale deres sak. Det være seg i kommunestyret med tanke på bruk av pestisider, utbyggings-spørsmål, plassering av mobilmaster, med innlegg i lokalavisen for Bievennlig Jord og hagebruk, eller rett og slett at man kommer dithen at man blir en birøkter. Vi har valgt å legge kurset over en helg i måneden, fremfor kun dags-samlinger. Dette for å åpne opp for at man har tid til å komme innunder huden på komplekse temaer man ellers hastig sveiper over, man har tid til å bli berørt og dermed forvandlet. Initiativet er åpent for alle som ønsker å delta. Eneste forutsetning er en kjærlighet til pollinatorer. Det er vår fellesnevner og slik skal vi sammen dele noen dager i året som kommer for å sette behovet for dynamikk på dagsordenen. Bevegelse i vår forståelse av hvilke steg vi må ta sammen, og hva hver og en av oss kan gjøre når vi sammen er litt flittige, som en bie. Kurs-samlingene vi finne sted 12 helger i Ås, og vil koste fra 1200 til 1600,-kr pr. Helg avhengig av tema/utstyrsbehov. Kontakt; ingelin.vestly@gmail.com Eller følg med på; www.beedynamic.no


Be dynamic, human!

A new initiative is about to see the light of Sciences. A bee school, BeeDynamic, School of Transformation. Not for bees, but for us people who will get closer pollination Coordinators, and be their voice externally in the world.

 

A bumblebee queen with pollentaskene fullest. She creates life in the air. Faced with the many challenges we face today, both on a personal and on a larger level, there are 1 Bid apply. Be dynamic, man. Faced with adversity, answer with a surprising reaction, one toughness, or a song where others would have thought you’d given up. Rigidity is dangerous. You may like oak crack in an autumn storm. No. Do as birch. Move in storm gusts. Dance! And in complex issues surrounding Biedød and pollution; leather! And happily with others. This is one of the reasons that in May 2015 starts BeeDynamic up its course activity. This is a bee initiative to promote knowledge and awareness of bees and other pollinators. As communities are the bees are able to produce and maintain a stable heat, a trait only mammals and birds have otherwise. Together they are like a dynamo that generates energy “out of nowhere”. They like us living today under special pressure conditions in many places, often with a load on himself not unlike what bothers many people today. Pesticides of various kinds, particulate matter and heavy metals, mobile phone radiation and ignorance. Agricultural areas are often toxic venues large parts of the year when we still have policies that open up for the extensive use of various pesticides. Sidedness frames them too and many pollinators, especially our bumblebees and wild bees, must apply to the country verges to find varied food through the summer season. Flower Fields’ve in a way gone out of fashion. Yes, urban honey argued ironically to be cleaner than honey from out the country. Bees have this property to dynamics as a natural reaction to external circumstances. Mister the bees with a particularly developed property or task in the cube, you can see how other bees in a way transformed to take over this task. Biefolket is sort of a super-organism, where all are helping to pull together, arranged, but not rigid. Beekeeping is an activity which is undergoing dynamic development. Long were the somewhat older grandfathers doing, something that in a way so as something only are especially interested. But today the borders. The tasks pile up for beekeeping clean and luckily popping several beekeepers up. Many different people are discovering that Bienes world is an adventurous and exciting world to dive into. And so now comes the need for a more spiritually-oriented Beekeeper Education up. And an education with more time. In earlier times, beekeeping simultaneously an initiation Route because one pretended task getting mature before embarking on it. This we come to look at through The Sacred Path of Beekeeping, which will also get attention on the course. BeeDynamic, School of Transformation, will arrange a course weekend of the month from May 2015 to April 2016. Hit invited teachers from home and abroad to share and inspire with their knowledge and experience. Here it becomes workshops iakttagelsesøvelser, carpentry and crafting their own equipment and Hops Crates, here are the artistic activities, lectures, research and specialization groups. All themes around bees and pollinators will be affected, from understanding of bees life and being, practical cube handling. Both that we in the group will receive a comprehensive insight, but also to provide greater confidence and understanding so that after a year, walk out into the world as a Bienes lawyer. Man knows them so deep and thorough that one can speak their case. Be it in council with regard to the use of pesticides, development issues, cell tower location, with posts in the local newspaper for Bievennlig Soil and horticulture, or simply that you come to mean that one becomes a beekeeper. We have chosen to put the course of one weekend a month, rather than just daily collections. This to open up that they have time to get under the skin of complex topics would otherwise speedily sweeps over, you have time to be affected thereby transformed. The initiative is open to all who wish to participate. Only requirement is a love of pollinators. It is our common denominator and so together we share a few days in the coming year to put the need for dynamics on the agenda. Movement in our understanding of what steps we must take together, and what each of us can do when we work is a bit studious, like a bee. Course collections we find place 12 weekends in Life Sciences, and will cost from 1200 to 1600, -kr pr. Weekend depending on the topic / equipment needs. Contact; ingelin.vestly@gmail.com Or follow on; www.beedynamic.no